Algemene voorwaarden van LaserCollege Zorgprofessionals

ALC Enterprise handeldrijven als LaserCollege België is gevestigd in de Burkweg 1 te 3520 Zonhoven, België.

Ondernemingsnummer: 0742 583 894

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In de onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Cursist: De meerderjarige (rechts)persoon die zich bij LaserCollege inschrijft voor een professionele (Beroeps)Opleiding of daarvoor een offerte ontvangt.

De (rechts)persoon die een (Beroeps)Opleiding volgt heeft altijd een professioneel doel voor ogen nl het volgen van een BeroepsOpleiding in functie van zijn carrière als werknemer, zelfstandige of dienstverlener in de deeleconomie. Minderjarigen kunnen enkel worden ingeschreven als Cursist mits schriftelijke toestemming van de ouders of de voogd.

(Beroeps)Opleiding: Een door LaserCollege verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, (thuis)studie, cursus, studie- of themadag, workshop, permanente vorming, dan wel enige vorm van opleiding. Alle deze opleidingen hebben een professioneel doel voor ogen en bereiden de Cursisten voor op een beroep of vak in dienstverband of in de deeleconomie of op de uitoefening van een activiteit als zelfstandige in hoofd- of in bijberoep. De bepalingen ten aanzien van consumenten opgenomen in het Belgisch Wetboek Economisch Recht zijn voor deze (beroeps)opleidingen niet van toepassing. Dit onderwijs voor professionelen wordt verstrekt ofwel gedurende een periode die overeenstemt met een school- of academiejaar ofwel gedurende een periode die noodzakelijk effectief een beroep of vaardigheid aan te leren dat nodig is om dat bepaald beroep te kunnen uitoefenen. De duur van alle opleidingen is noodzakelijk om een vak of beroep aan te leren of een bijkomende specialisatie of “updating” te bekomen in verband met het beroep. Dit soort onderricht is ook toegankelijk voor personen die nog niet effectief het beroep uitoefenen. LaserCollege organiseert geen hoger onderwijs of academisch onderwijs en reikt bijgevolg geen bachelor- of master diploma’s uit

Cursusmateriaal: opleidings- les of instructiemateriaal, documentatie, lesmateriaal, of enig ander (elektronisch) materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de (Beroeps)Opleiding. De Cursist krijgt onmiddellijk na betaling van het lesgeld toegang tot het elektronisch leerplatform en / of studentenprofiel waar de elektronische boeken en cursussen kunnen worden bekeken.

Cursusgeld: Het totale bedrag van de opleiding dat een Cursist betaalt, inclusief inschrijfgeld en examengeld. Voor sommige opleidingen is extra materiaal nodig dat niet is inbegrepen in het cursusgeld en dat de Cursist zelf dient te voorzien.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en diensten van LaserCollege. Deze algemene voorwaarden maken tevens deel uit van alle overeenkomsten met de Cursist.

2) Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door LaserCollege zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).

3) Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk (waaronder ook wordt verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (zoals e-mail) zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend).

4) De overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden, geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.

5) De Cursist verklaart door het invullen van een inschrijvingsformulier m.b.t. een (Beroeps)Opleiding, waaraan deze algemene voorwaarden zijn gehecht, of het overmaken van een betaling steeds een professioneel doel voor ogen te hebben, nl het volgen van een professionele opleiding die leidt tot de opstart van een (toekomstige) zelfstandige activiteit of tot een (toekomstige) indienstneming als loontrekkende, of het werken in de deeleconomie. Ook indien de Cursist (nog) niet werkzaam is in het betreffende beroep of vak aanvaardt de Cursist dat hij of zij handelt met professioneel doel voor ogen.

6) Cursist verklaart zich ook akkoord met de gebruiksvoorwaarden en disclaimer.

ARTIKEL 3. OFFERTES

1) Alle offertes van LaserCollege zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering als levertijd en leverbaarheid betreft en binden haar als dusdanig niet. Indien een offerte wordt aanvaard door Cursist, komt een overeenkomst tot stand tussen de Cursist en LaserCollege zoals bepaald in artikel 4 van deze algemene voorwaarden..

2) LaserCollege brengt het aanbod schriftelijk dan wel elektronisch uit.

3) De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de cursus/opleiding waarvoor de Cursist zich wil opgeven. De offerte geeft tevens aan welk Cursusmateriaal door de Cursist dient te worden aangeschaft en welke kosten, inclusief bijkomende kosten en belastingen, daaraan verbonden zijn. De offerte vermeldt ook de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst en de geschatte levertijd van het Cursusmateriaal.

4) De offertes hebben een beperkte geldigheidsduur van 7 werkdagen, tenzij anders schriftelijk is aangegeven. Indien een offerte niet wordt geaccepteerd binnen deze periode, is LaserCollege gerechtigd de condities en de prijs zoals in de offerte opgenomen, te wijzigen.

5) Wanneer de Cursist het inschrijvingsformulier invult en overmaakt aan LaserCollege, aanvaardt de Cursist deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1) De Cursist gaat een Overeenkomst met LaserCollege aan door middel van de inschrijving voor een Opleiding. Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats (i) via het inschrijfformulier uit de brochure van LaserCollege, (ii) telefonisch, (iii) per e-mail via het door LaserCollege verstrekte digitale inschrijfformulier of (iv) via het inschrijfformulier op de website (v) aanvaarding van de offerte.

2) De overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke (waaronder ook een e-mailbericht of voltooiing van de online student profiel wordt verstaan) aanvaarding door LaserCollege van deze inschrijving. De aanvaarding door LaserCollege geldt tevens als bewijs van inschrijving.

3) In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt LaserCollege een elektronische bevestiging naar de Cursist; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door LaserCollege kan de Cursist de opdracht annuleren.

4) Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 5 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan de Cursist ter beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.

5) De Cursist is niet gerechtigd de rechten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van LaserCollege.

ARTIKEL 5. LEGITIMATIE

1) Bij inschrijving voor een Opleiding is de Cursist verplicht een kopie van een geldig legitimatiebewijs te zenden aan het adres van LaserCollege, indien en voor zover regelgeving daartoe noodzaakt en/of dat toestaat.

2) De Cursist is verplicht om tijdens de bijeenkomsten van de Opleiding een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van één of meer medewerkers van LaserCollege te tonen, indien en voor zover regelgeving daartoe noodzaakt en/of dat toestaat.

ARTIKEL 6. BETALING

1) De betaling van het Cursusgeld dient plaats te vinden uiterlijk op de vervaldatum vermeld op de factuur.

2) Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de facturen van LaserCollege betaalbaar uiterlijk vijftien (15) dagen na de datum van de factuur.

3) Behoudens andersluidende bepalingen in enige afzonderlijke overeenkomst of bijzondere voorwaarden, zal de facturatie van LaserCollege als volgt gebeuren:

  • Betaling van het Cursusgeld vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. LaserCollege mag van de Cursist verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van de opleiding/cursus, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3, is voldaan.
  • De Cursist dient, behoudens het geval dat anders schriftelijk is overeengekomen, eerst volledig het Cursusgeld te hebben voldaan alvorens hij definitief van een plaats verzekerd is. De Cursist wordt verder niet tot de desbetreffende (Beroeps)Opleiding toegelaten, zolang het Cursusgeld niet volledig is voldaan, behoudens bij betaling in termijnen.

4) Het is, behoudens schriftelijke toestemming van LaserCollege, de Cursist niet toegestaan zich op enige korting, inhouding of verrekening te beroepen. De Cursist is niet gerechtigd om de betalingsverplichting op te schorten. De op de bankgiroafschriften van LaserCollege aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

5) Indien de Cursist in loondienst is en de werkgever van de Cursist de Overeenkomst heeft (mede)ondertekend, is en blijft die werkgever, naast de Cursist hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de Cursist uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is en in de toekomst nog verschuldigd wordt. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht in geval van de beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Cursist en de werkgever.

6) Indien uitdrukkelijk vastgelegd door LaserCollege is het mogelijk om bepaalde opleidingen in termijnen te betalen. Het vastgelegde voorschot of de eerste termijn dient in dit geval te worden betaald bij de inschrijving. Elk volgend termijnbedrag wordt maandelijks automatisch geïncasseerd bij de Cursist tot het volledige Cursusgeld is voldaan.

7) LaserCollege biedt ook modulaire opleidingen aan. Een modulaire opleiding bestaat uit het door LaserCollege vastgelegd aantal modules/cursussen waarvoor de Cursist de door LaserCollege vastgestelde termijn krijgt om deze af te ronden. De studieduur begint te lopen vanaf de startdatum van de eerste module waarvoor men zichzelf aanmeldt. Na het succesvol afronden van de vastgelegde modules binnen de termijn krijgt men het bijkomende modulaire diploma. Indien uitdrukkelijk vastgelegd door LaserCollege, is het mogelijk om modulaire opleidingen in termijnen te betalen. Het vastgelegde voorschot of de eerste termijn dient in dit geval te worden betaald bij de inschrijving. Elke volgende termijn dient exact 1 maand later ter worden betaald tot het volledige cursusgeld is voldaan. Indien de Cursist zich uitschrijft voor een aparte module gelden dezelfde afspraken met betrekking tot uitschrijving als voor een gewone cursus.

8) Voor sommige (Beroeps)Opleidingen zijn extra materialen nodig die niet zijn inbegrepen in het Cursusgeld en die de Cursist zelf dient aan te schaffen. Op elke cursuspagina op de website staat geformuleerd of er extra materialen nodig zijn of niet. De Cursist verklaart zich voldoende te hebben geïnformeerd over de totale prijs van de opleiding, inclusief de eventuele bijkomende materiaalkosten of verbruiksvergoedingen.

ARTIKEL 7. NIET-TIJDIGE BETALING

1) Indien de Cursist niet binnen de overeengekomen betalingstermijn (zie artikel 6.1) aan de verplichtingen jegens LaserCollege heeft voldaan, is de Cursist van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. LaserCollege of haar incassobureau zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Cursist de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

2) Vanaf het moment waarop de Cursist in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling is de Cursist vertragingsrente verschuldigd van 1% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van LaserCollege op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

3) Alle kosten van invordering van het door Cursist verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Cursist. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door LaserCollege in te schakelen advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. LaserCollege kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

4) Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in deze voorwaarden bepaalde, zal LaserCollege het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

ARTIKEL 8. PRIJZEN

1) Alle prijzen zijn exclusief BTW. Prijzen kunnen periodiek worden gewijzigd.

2) Als binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog voor aanvang van de (Beroeps)Opleiding c.q. van de aflevering van het Cursusmateriaal een prijswijziging optreedt ten gevolge van kostprijsverhogende facturen, zal dit geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals ondermeer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, lasten en vrachten) worden in dat geval niet door LaserCollege doorgerekend.

3) Lid 2 is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

4) Eventuele kortingen zijn niet cumuleerbaar. De kortingen dienen steeds te worden verrekend bij inschrijving. Terugbetaling van kortingen is dan ook niet mogelijk.

ARTIKEL 9. HERROEPINGSRECHT

1) Vermits al onze cursussen professionele opleidingen zijn, bedoeld voor mensen met een professioneel doeleinde, is er voor deze cursussen geen herroepingsrecht mogelijk.

ARTIKEL 10. ANNULERING EN WIJZIGING mbt BEROEPSOPLEIDINGEN

1) Voor Professionele Beroepsopleidingen zijn de bepalingen ten aanzien van Consumenten van het Wetboek Economisch Recht niet van toepassing en geldt geen herroepingsrecht omdat deze onderwijsdiensten worden geleverd aan(rechtspersonen) met een professioneel doeleinde.

2) De Cursist dient de annulering van de Opleiding middels een aangetekend schrijven aan LaserCollege kenbaar te maken In eerste instantie zal door LaserCollege worden gepoogd de Cursist te plaatsen bij dezelfde Opleiding die op een latere datum plaatsvindt. Indien dat niet mogelijk is, geldt de regeling zoals in lid 1 van deze bepaling is opgenomen.

3) In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 dient de Cursist het eventueel van LaserCollege ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan LaserCollege terug te zenden. LaserCollege is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Cursist. Het terugzenden geschiedt voor risico van de Cursist.

Lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken, kan niet worden geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door de Cursist aan LaserCollege worden voldaan.

4) Tussentijdse beëindiging door de Cursist – om welke (medische) reden dan ook – leidt niet tot restitutie van het Cursusgeld. Evenmin leidt het verzuimen van het volgen van de Opleiding(en) aan de zijde van de Cursist tot gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het Cursusgeld.

5) Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding naar het oordeel van LaserCollege onvoldoende is, is LaserCollege gerechtigd voorafgaand aan de aanvang van de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule deze (geheel of gedeeltelijk) te annuleren of uit te stellen naar ander tijdstip of locatie. In dat geval staat LaserCollege vrij om met de Professionele Cursist overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende Opleidingsmodule op een andere datum, locatie en/of tijdstip zal worden gevolgd. In geval van annulering zal LaserCollege het reeds door de Professionele Cursist betaalde bedrag voor de geannuleerde Opleiding of opleidingsmodule restitueren, maar is LaserCollege niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade of kosten van de Professionele Cursist in verband met die annulering.

6) LaserCollege behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Opleiding c.q. de desbetreffende Opleidingsmodule, indien dit nodig is om de Cursist te laten slagen voor de interne of externe examen(s), bijvoorbeeld wanneer leerplannen of wetgeving tussentijds wijzigen.

ARTIKEL 11. LEVERTIJDEN, CURSUSMATERIAAL EN LESLOKALEN

1) LaserCollege levert het cursusmateriaal voor aanvang van de lessen aan de Cursist. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

2) De door LaserCollege meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief.

3) Bij de vaststelling van de levering en/of uitvoeringsperiode gaat LaserCollege er van uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.

4) De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, enz. in het bezit zijn van LaserCollege, de overeengekomen betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

5) Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke LaserCollege bekend waren toen zij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vast stelde, kan LaserCollege de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van LaserCollege kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door LaserCollege worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van LaserCollege kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

6) Overschrijding van de overeengekomen levering en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. LaserCollege kan nooit aansprakelijk worden gesteld van inkomensverlies omwille van laattijdige of niet levering van de onderwijsdiensten.

7) De Cursist is verplicht aan de aflevering mee te werken, alsmede het Cursusmateriaal in ontvangst te nemen.

8) Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien het materiële Cursusmateriaal ter aflevering is aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als dag van aflevering.

9) De Opleiding vindt plaats in de door LaserCollege aangegeven locaties/leslokalen. LaserCollege zal deze locaties/leslokalen zoveel mogelijk voor de aanvang van de Opleiding aan de Cursist kenbaar maken. Indien tijdens de Opleiding een wijziging van de locatie/leslokalen plaatsvindt, zal LaserCollege dat aan de Cursist doorgeven. Een wijziging van de locatie/leslokalen waar de Opleiding wordt gegeven, vormt voor de Cursist nimmer aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot enige schadeplichtigheid van LaserCollege ten opzichte van de Cursist.

10) Tijdens de Opleiding is de Cursist volledig aansprakelijk voor de door hem of haar toegebrachte schade aan al hetgeen zich in het leslokaal (in de ruimste zin des woords) bevindt.

12) LaserCollege kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die Cursisten stellen buiten de lessen om. Stages dienen vooraf te worden aangevraagd en schriftelijk te worden goedgekeurd door de stageplaats, de stagiair en de stagegever.

ARTIKEL 12. CONFORMITEIT

1) De opleiding moet beantwoorden aan de overeenkomst en op deskundige wijze en met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd.

2) Het geleverde cursusmateriaal moet beantwoorden aan de overeenkomst en die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen.

ARTIKEL 13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1) Het is de Cursist niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de geleverde producten te verwijderen of te wijzigen. Het is de Cursist evenmin toegestaan om het Cursusmateriaal te verkopen.

2) LaserCollege (en/of haar docenten) behoudt de auteursrechten en alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, lesmateriaal, huiswerkopdrachten, examenopgaven, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen etc.

3) De rechten op de in het voorgaande lid genoemde gegevens blijven eigendom van LaserCollege ongeacht of aan de Cursist voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaserCollege niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond voor professionele doeleinden. De Cursist is aan LaserCollege per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000,00 per overtreding, onverlet het recht van LaserCollege om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 14. KLACHTEN mbt CURSUSMATERIAAL en DOCENTEN

1) De Cursist dient het Cursusmateriaal direct na aflevering zo volledig mogelijk te inspecteren. Eventuele klachten met betrekking tot het Cursusmateriaal dienen uiterlijk binnen zeven werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan LaserCollege te worden gemeld. Storingen of gebreken die redelijkerwijs niet binnen de bovengenoemde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering schriftelijk en gemotiveerd aan LaserCollege te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige klachten vervallen alle mogelijke aanspraken van Cursist ter zake van storingen of gebreken.

2) Indien en voor zover een klacht door LaserCollege gegrond wordt bevonden, is LaserCollege uitsluitend verplicht naar haar keuze het/de gebrek(en) te verhelpen dan wel het ondeugdelijke Cursusmateriaal te vervangen, zonder dat Cursist daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. De klacht ontslaat Cursist niet van haar betalingsverplichtingen jegens LaserCollege.

3) Verkeerd of beschadigd cursusmateriaal wordt onmiddellijk door LaserCollege vervangen zonder kosten voor de Cursist.

4) Klachten met betrekking tot leslocaties, secretariaatsmedewerkers of docenten dienen steeds in eerste instantie te gebeuren via het feedbackformulier op de website. Steeds wordt er in een eerste fase naar een klantvriendelijke oplossing gezocht door een administratieve medewerker. Dit kan zijn een verplaatsing naar een andere cursus op ander tijdstip of locatie of het veranderen van opleidingspakket of een (gedeeltelijke) terugbetaling van het cursusgeld conform artikel. Indien er geen oplossing wordt gevonden dient de Cursist een aangetekend schrijven te richten aan LaserCollege waarna een definitief antwoord aangetekend wordt teruggestuurd naar de Cursist.

5) Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de opleiding worden door LaserCollege beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door LaserCollege per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer de Cursist een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

6) Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij LaserCollege, nadat de Cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen de maand is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Cursist zijn of haar rechten terzake verliest.

7) LaserCollege is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van [7 dagen] vanaf voormelde levering. De Cursist dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van [7 dagen] na de vaststelling ervan schriftelijk aan LaserCollege mee te delen. Bij gebrek aan een dergelijke mededeling van het gebrek aan LaserCollege binnen de [7 dagen] na de vaststelling ervan verliest de Cursist zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen LaserCollege in te stellen.

ARTIKEL 15. VRIJWARING

1) De Cursist is gehouden om LaserCollege te vrijwaren voor alle kosten en schade waarin LaserCollege mocht vervallen doordat derden een vordering op LaserCollege instellen terzake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens Cursist in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

2) Indien LaserCollege uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Cursist gehouden LaserCollege zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Cursist in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is LaserCollege, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van LaserCollege en derden, daardoor ontstaan, komen volledig voor rekening en risico van Cursist.

ARTIKEL 16. WIJZIGINGEN

1) LaserCollege is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Cursist wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien LaserCollege niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van LaserCollege dat de wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen. Wijzigingen worden bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van LaserCollege.

2) De Nederlandstalige tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

ARTIKEL 17. AANSPRAKELIJKHEID

1) LaserCollege is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door professionele Cursist aan te tonen – grove schuld of opzet van LaserCollege bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst. LaserCollege is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

2) LaserCollege is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant of aan de deelnemers aan een Opleiding.

3) LaserCollege is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens professionele Cursist verstrekte gegevens. LaserCollege is evenmin aansprakelijk voor het door LaserCollege ontwikkelde en/of samengestelde Cursusmateriaal, de brochure(s) dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met een Opleiding. LaserCollege is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het Cursusmateriaal, de brochure(s) of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met een Opleiding. LaserCollege is evenmin aansprakelijk voor het al dan niet slagen van de professionele Cursist bij eventuele (overheids)examens. Deze overeenkomst is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis mbt het al dan niet slagen van een professionele Cursist op het examen.

4) LaserCollege is niet aansprakelijk indien een professionele Cursist de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.

5) De aansprakelijkheid van LaserCollege is in ieder geval beperkt tot maximaal het door de professionele Cursist betaalde Cursusgeld.

6) LaserCollege is niet aansprakelijk voor schade indien de professionele Cursist niet binnen zeven dagen na kennis te hebben genomen van de schade-oorzaak LaserCollege per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk stelt en haar de gelegenheid biedt een onderzoek naar de schade-oorzaak te verrichten.

7) Deze aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die LaserCollege in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie LaserCollege of een dergelijke derde aansprakelijk is.

Ten aanzien van Consumenten

8) Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is LaserCollege enkel aansprakelijk voor directe schade en niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperking, administratie-of personeelskosten, een verhoging van algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

9) De aansprakelijkheid van LaserCollege is in ieder geval beperkt tot maximaal het door de Cursist betaalde Cursusgeld.

ARTIKEL 18. OVERMACHT

1) Indien LaserCollege door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst m.b.t. een Beroepsopleiding(verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is LaserCollege gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van LaserCollege op betaling door professionele Cursist voor reeds door LaserCollege verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. LaserCollege zal professionele Cursist zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal LaserCollege alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

2) Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor LaserCollege tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals onder meer de (tijdelijke) uitval van de docent wegens ziekte en/of verhindering, brand, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van LaserCollege of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van LaserCollege kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens professionele Cursist (verder) nakomt. Overmacht van LaserCollege’s toeleveranciers wordt tevens geacht overmacht te zijn van LaserCollege.

ARTIKEL 19. ONTBINDING

LaserCollege heeft het recht om de overeenkomst met de Cursist te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in volgende gevallen:1) Cursist haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surséance van betaling vraagt; of

2) een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Cursist of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Cursist of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Cursist of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Cursist wezenlijk wijzigt naar de mening van LaserCollege; of

3) Cursist enige uit kracht der wet of van contractuele condities op haar rustende verplichtingen jegens LaserCollege niet of niet geheel nakomt; of

4) Cursist of nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of

5) beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Cursist,

6) LaserCollege gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Cursist zijn verplichtingen jegens LaserCollege wel zal nakomen.

7) In geval van ontbinding behoudt LaserCollege zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die LaserCollege heeft geleden en worden alle vorderingen van LaserCollege op de Cursist onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 20. PERSOONSGEGEVENS EN GEHEIMHOUDING

1) In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wijst LaserCollege erop dat alle door de Cursist verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van LaserCollege. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen toezenden van cursusmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over cursussen en de daaraan gerelateerde informatie. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de Cursist zal LaserCollege deze gegevens niet verstrekken aan derden.

2) Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

3) Door de Cursisten verstrekte informatie wordt door LaserCollege, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. LaserCollege conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

4) De cursist geeft LaserCollege toestemming dat alle audiovisuele materiaal gemaakt tijdens een live sessie van LaserCollege (bootcamp en/of ander live evenement) waarin de student zichtbaar of herkenbaar mag zijn (bewust of onbewust) kan worden gebruikt voor marketing- en/of trainingsdoeleinden.

ARTIKEL 21. UITVOERING DOOR DERDEN

1) LaserCollege is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

2) Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van LaserCollege en betreffende de vrijwaring van LaserCollege voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, zowel in dienst van LaserCollege als derden voor wier handelen dan wel nalaten LaserCollege aansprakelijk kan zijn.

ARTIKEL 22. SPLITSBAARHEID

Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepalingen te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

ARTIKEL 23. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1) Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

2) Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Hasselt, onverminderd het recht van LaserCollege een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen professionele Cursist gevestigd c.q. woonachtig is.

3) Ten aanzien van Consumenten zullen alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter op grond van artikel 624,1°, 2° en 4° Gerechtelijk Wetboek.

ARTIKEL 24: LOCATIE DIENSTVERLENING

1) De servers en IT-infrastructuur van de Organisatie zijn gelokaliseerd in Nederland.

2) Door inschrijving geeft de cursist aan op de hoogte te zijn dat de begeleiding online (studentenplatform, e-mail, etc.), telefonisch, schriftelijk, etc. vanuit België plaatsvindt.